คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มทร.อีสาน

ระบบเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)

ลำดับ SDคู่มือการใช้งานวันที่ปรับปรุง
SD 15 - 08ระบบพัสดุ (Purchasing and Inventory Module) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป30/09/2564
01. RMUTI - ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Java เพื่อใช้งานระบพัสดุ (จัดซื้อ-จัดจ้าง)30/09/2564
02. RMUTI - ขั้นตอนการตั้งค่าโปรแกรม Java เพื่อใช้งานระบบพัสดุ (จัดซื้อ-จัดจ้าง)30/09/2564
03. RMUTI - ขั้นตอนการตั้งค่า Internet Explore เพื่อใช้งานระบบพัสดุ (จัดซื้อ – จัดจ้าง)30/09/2564
04. RMUTI - ขั้นตอนการตรวจสอบงบประมาณระบบพัสดุ (จัดซื้อ-จัดจ้าง)30/09/2564
05. RMUTI - ขั้นตอนการสร้างใบขอซื้อระบบพัสดุ (จัดซื้อ – จัดจ้าง)30/09/2564
06. RMUTI - ขั้นตอนการเพิ่มรายการขอซื้อเข้าไปในใบขอซื้อเดิมระบบพัสดุ30/09/2564
07. RMUTI - ขั้นตอนการแก้ไขรหัสงบประมาณเมื่อคีย์ข้อมูลรหัสงบประมาณผิด30/09/2564
08. RMUTI - ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลผู้ขายระบบพัสดุ (จัดซื้อ – จัดจ้าง)30/09/2564
09. RMUTI - ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลรายการขอซื้อระบบพัสดุ (จัดซื้อ – จัดจ้าง)30/09/2564
10. RMUTI - ขั้นตอนการลบรายการที่ถูก Reject กลับมาจากคณะ หรือพัสดุกลาง30/09/2564
11. RMUTI - ขั้นตอนการออกรายงานของระบบพัสดุ (จัดซื้อ-จ้ดจ้าง)30/09/2564
12. RMUTI - ขั้นตอนการออกรายงานสรุปการจัดซื้อ - จัดจ้าง30/09/2564
13. RMUTI - ขั้นตอนการรับพัสดุ30/09/2564
14. RMUTI - ขั้นตอนการคืนพัสดุ30/09/2564
15. RMUTI - ขั้นตอนการแก้ไขเมื่อบันทึกข้อมูลจัดซื้อ – จัดจ้างไม่ได้30/09/2564
16. RMUTI - วิธีการดูใบสั่งซื้อว่าถูกเบิกจ่ายด้วยระบบการเงินหรือยัง30/09/2564
SD 15 - 08ระบบพัสดุ (Purchasing and Inventory Module) สำหรับพัสดุกลาง
01. RMUTI - ขั้นตอนการสร้างข้อมูลผู้ขายสำหรับพัสดุกลาง
02. RMUTI - ขั้นตอนการการสร้างใบสั่งซื้อ-ใบสั่งจ้างสำหรับพัสดุกลาง
03. RMUTI - ขั้นตอนการยกเลิกใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง และ Return ใบขอซื้อ30/09/2564
04. RMUTI - ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะรายงานใบขอซื้อ รายงานใบสั่งซื้อสำหรับพัสดุกลาง
05. RMUTI - ขั้นตอนการตรวจสอบงบประมาณสำหรับพัสดุกลาง
06. RMUTI - ขั้นตอนการตรวจสอบใบสั่งซื้อเมื่ออนุมัติแล้วไม่มีงบประมาณสำหรับพัสดุกลาง
07. RMUTI - ขั้นตอนการตรวจสอบใบขอซื้อว่าถูกสร้างเป็นใบสั่งอะไรบ้างสำหรับพัสดุกลาง
SD 15 - 09ระบบครุภัณฑ์ (Fix Asset Module)30/09/2564
SD 15 - 10ระบบการเงิน (Financial Module)30/09/2564
SD 15 - 11ระบบบัญชี (Account Module)30/09/2564

ระบบเพื่อการบริการการศึกษา (ESS)

ลำดับ SDคู่มือการใช้งานวันที่ปรับปรุง
SD 15 - 12ระบบงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ (E-Admission System)30/09/2564
SD 15 - 13ระบบงานบริการนักศึกษา (Student Service System)30/09/2564
SD 15 - 14ระบบบริการทั่วไป (General Service System)30/09/2564
SD 15 - 15ระบบงานบริการอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา (Lecturer Service System)30/09/2564
SD 15 - 16ระบบงานบุคลากร (Human Resource System)30/09/2564
SD 15 - 17ระบบบริหารเงินเดือน (Payroll System)30/09/2564
SD 15 - 18ระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (Student Loan System)30/09/2564
SD 15 - 19ระบบประเมินการเรียนการสอน (Training Evaluation System)30/09/2564

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

ลำดับ SDคู่มือการใช้งานวันที่ปรับปรุง
SD 15 - 20คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 30/09/2564
SD 15 - 21คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์30/09/2564

คู่มือการใช้งานระบบคลังข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (BI)

ลำดับ SDคู่มือการใช้งานวันที่ปรับปรุง
SD 15 - 22คู่มือการใช้งานระบบคลังข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Business Intelligence) 30/09/2564

คู่มือการใช้งานระบบติดตามโครงการออนไลน์ (OPT)

ลำดับ SDคู่มือการใช้งานวันที่ปรับปรุง
SD 15 - 23คู่มือการใช้งานระบบติดตามโครงการออนไลน์ (OPT) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป30/09/2564