เกี่ยวกับเรา

   

พ.ศ. 2549 ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ก่อตั้งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีโครงสร้างภายในประกอบด้วย งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ ซึ่งมีนายประกาย นาดี เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ โดยมี 3 แผนกงานภายในฝ่ายประกอบด้วย แผนกงานศูนย์คอมพิวเตอร์, แผนกงานศูนย์เครือข่ายและอินเตอร์เน็ต และแผนกงานอีเลริ์นนิ่ง พ.ศ. 2557 ได้มีการเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน โดยจากเดิมชื่อ “ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ” เปลี่ยนเป็น “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” และจากเดิมแผนกงานที่อยู่ภายในประกอบด้วย แผนกงานศูนย์คอมพิวเตอร์ แผนกงานศูนย์เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต และแผนกงานอีเลริ์นนิ่ง ได้เปลี่ยนชื่อเป็น แผนกงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แผนกงานวิศวกรรมเครือข่าย และแผนกงานอีเลริ์นนิ่งและเทคโนโลยีการศึกษาโดยได้รวมแผนกงานเดิม คือ แผนกงานอีเลิร์นนิ่งและแผนกงานเทคโนโลยีการศึกษาเข้าด้วยกัน พ.ศ.2559 ได้เพิ่มแผนกงานใหม่ โดยได้โยกย้ายบุคลากรเดิมจากงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มาจัดตั้งแผนกงานใหม่ คือ แผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร พ.ศ.2561 เปลี่ยนชื่อแผนกงานจาก แผนกงานระบบสารสนเทศ เป็น แผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงส้ราง และการประชุมสภามหาวิทลัยครั้งที่ 8
ประกาศมหาลัยเรื่องการแบ่งส่วนราชการ