ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มทร.อีสาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มทร.อีสาน
1. ระบบบริการการศึกษา (ESS) All Campus Click Here
1.1ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่URL
1.2ระบบงานบริการนักศึกษา (Student Service System)URL
1.3ระบบบริการทั่วไป (General Service System)URL
1.4ระบบบริการอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา (Lecturer Service System)URL
1.5ระบบงานบุคลากร (Human Resource System)URL
1.6ระบบบริหารเงินเดือน (Payroll System)URL
1.7ระบบกองทุนเพื่อการศึกษา (Student Loan System)URL
1.8ระบบประเมินการเรียนการสอน (Training Evaluation System)URL
2. ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)
2.1ระบบพัสดุ (Purchasing and Inventory Module)URL
2.2ระบบครุภัณฑ์ (Fix Asset Module)URL
2.3ระบบการเงิน (Financial Module)URL
2.4ระบบบัญชี (Account Module)URL
3. ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (BI)URL
4. ระบบค้นหาและจัดการข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติ (e-Document)URL
5. ระบบรายงานการจ่ายเงินเดือน (e-Slip)URL
6. ระบบติดตามโครงการออนไลน์ (OPT)URL
7. ระบบออกใบเสร็จ (RMUTI Invoice System)URL
8. ระบบจองชุดนักศึกษาใหม่ (Academic Uniform Reservation)URL
9. ระบบจองชุดครุย(Academic Gown Reservation)URL
10. RMUTI API ServiceURL