ติดต่อเรา

แผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชั้น 3 อาคาร 12A สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

e-Mail :  mis@rmuti.ac.th

Tel.  : 044-233000 ต่อ 2887