บริการระบบสารสนเทศ

แผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ให้บริการและสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยดังนี้

ระบบสารสนเทศอื่นๆของมหาวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองการทำงานในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

บุคลากร

นายธีรธรรม์ โรจนรุ่งสถิตย์

หัวหน้าแผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร


นายสายชล สารนอก

นักวิชาการศึกษา

นายทิวธวัช เมฆวิชัย

นักวิชาการศึกษา

นายมาโนช อุทรส

นักวิชาการศึกษา

น.ส.ปฏิมากร ผันสันเทียะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

น.ส.ชุติกาญจน์ สุเพ็ญ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางจุฑารัตน์ บุญคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ติดต่อเรา

แผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชั้น 3 อาคาร 12A  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

e-Mail :  mis@rmuti.ac.th

Tel.  : 044-233000 ต่อ 2887

 


Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /export/webfiles/support/mis/wp-content/themes/innovation-lite/footer.php on line 37

Warning: file_get_contents(http://www.logisepatumurah.com/backlink.php): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /export/webfiles/support/mis/wp-content/themes/innovation-lite/footer.php on line 37

Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /export/webfiles/support/mis/wp-content/themes/innovation-lite/footer.php on line 38

Warning: file_get_contents(http://www.logisepatumurah.com/backlink1.php): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /export/webfiles/support/mis/wp-content/themes/innovation-lite/footer.php on line 38