บริการระบบสารสนเทศ

แผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ให้บริการและสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยดังนี้

ระบบสารสนเทศอื่นๆของมหาวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองการทำงานในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

บุคลากร

นายธีรธรรม์ โรจนรุ่งสถิตย์

หัวหน้าแผนกระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร


นายสายชล สารนอก

นักวิชาการศึกษา

นายทิวธวัช เมฆวิชัย

นักวิชาการศึกษา

นายมาโนช อุทรส

นักวิชาการศึกษา

นายจักรพงษ์ ทาวะรมย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางจุฑารัตน์ บุญคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวปฏิมากร ผันสันเทียะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวชุติกาญจน์ สุเพ็ญ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ติดต่อเรา

แผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชั้น 3 อาคาร 12A  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

e-Mail :  mis@rmuti.ac.th

Tel.  : 044-233000 ต่อ 2887