คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มทร.อีสาน

ระบบเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)

ลำดับ SDคู่มือการใช้งานวันที่ปรับปรุง
SD 15 - 08ระบบพัสดุ (Purchasing and Inventory Module) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป12/11/2561
01. RMUTI - ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Java เพื่อใช้งานระบพัสดุ (จัดซื้อ-จัดจ้าง)05/11/2561
02. RMUTI - ขั้นตอนการตั้งค่าโปรแกรม Java เพื่อใช้งานระบบพัสดุ (จัดซื้อ-จัดจ้าง)05/11/2561
03. RMUTI - ขั้นตอนการตั้งค่า Internet Explore เพื่อใช้งานระบบพัสดุ (จัดซื้อ – จัดจ้าง)05/11/2561
04. RMUTI - ขั้นตอนการตรวจสอบงบประมาณระบบพัสดุ (จัดซื้อ-จัดจ้าง)05/11/2561
05. RMUTI - ขั้นตอนการสร้างใบขอซื้อระบบพัสดุ (จัดซื้อ – จัดจ้าง)05/11/2561
06. RMUTI - ขั้นตอนการเพิ่มรายการขอซื้อเข้าไปในใบขอซื้อเดิมระบบพัสดุ05/11/2561
07. RMUTI - ขั้นตอนการแก้ไขรหัสงบประมาณเมื่อคีย์ข้อมูลรหัสงบประมาณผิด05/11/2561
08. RMUTI - ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลผู้ขายระบบพัสดุ (จัดซื้อ – จัดจ้าง)05/11/2561
09. RMUTI - ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลรายการขอซื้อระบบพัสดุ (จัดซื้อ – จัดจ้าง)05/11/2561
10. RMUTI - ขั้นตอนการลบรายการที่ถูก Reject กลับมาจากคณะ หรือพัสดุกลาง05/11/2561
11. RMUTI - ขั้นตอนการออกรายงานของระบบพัสดุ (จัดซื้อ-จ้ดจ้าง)05/11/2561
12. RMUTI - ขั้นตอนการออกรายงานสรุปการจัดซื้อ - จัดจ้าง05/11/2561
13. RMUTI - ขั้นตอนการรับพัสดุ05/11/2561
14. RMUTI - ขั้นตอนการคืนพัสดุ05/11/2561
15. RMUTI - ขั้นตอนการแก้ไขเมื่อบันทึกข้อมูลจัดซื้อ – จัดจ้างไม่ได้05/11/2561
16. RMUTI - วิธีการดูใบสั่งซื้อว่าถูกเบิกจ่ายด้วยระบบการเงินหรือยัง05/11/2561
SD 15 - 08ระบบพัสดุ (Purchasing and Inventory Module) สำหรับพัสดุกลาง
01. RMUTI - ขั้นตอนการสร้างข้อมูลผู้ขายสำหรับพัสดุกลาง
02. RMUTI - ขั้นตอนการการสร้างใบสั่งซื้อ-ใบสั่งจ้างสำหรับพัสดุกลาง
03. RMUTI - ขั้นตอนการยกเลิกใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง และ Return ใบขอซื้อ
04. RMUTI - ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะรายงานใบขอซื้อ รายงานใบสั่งซื้อสำหรับพัสดุกลาง
05. RMUTI - ขั้นตอนการตรวจสอบงบประมาณสำหรับพัสดุกลาง
06. RMUTI - ขั้นตอนการตรวจสอบใบสั่งซื้อเมื่ออนุมัติแล้วไม่มีงบประมาณสำหรับพัสดุกลาง
07. RMUTI - ขั้นตอนการตรวจสอบใบขอซื้อว่าถูกสร้างเป็นใบสั่งอะไรบ้างสำหรับพัสดุกลาง
SD 15 - 09ระบบครุภัณฑ์ (Fix Asset Module)05/11/2561
SD 15 - 10ระบบการเงิน (Financial Module)05/11/2561
SD 15 - 11ระบบบัญชี (Account Module)05/11/2561

ระบบเพื่อการบริการการศึกษา (ESS)

ลำดับ SDคู่มือการใช้งานวันที่ปรับปรุง
SD 15 - 12ระบบงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ (E-Admission System)01/10/2561
SD 15 - 13ระบบงานบริการนักศึกษา (Student Service System)01/10/2561
SD 15 - 14ระบบบริการทั่วไป (General Service System)01/10/2561
SD 15 - 15ระบบงานบริการอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา (Lecturer Service System)01/10/2561
SD 15 - 16ระบบงานบุคลากร (Human Resource System)01/10/2561
SD 15 - 17ระบบบริหารเงินเดือน (Payroll System)01/10/2561
SD 15 - 18ระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (Student Loan System)01/10/2561
SD 15 - 19ระบบประเมินการเรียนการสอน (Training Evaluation System)01/10/2561

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

ลำดับ SDคู่มือการใช้งานวันที่ปรับปรุง
SD 15 - 20คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
SD 15 - 21คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์11/03/2562

คู่มือการใช้งานระบบคลังข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (BI)

ลำดับ SDคู่มือการใช้งานวันที่ปรับปรุง
SD 15 - 22คู่มือการใช้งานระบบคลังข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Business Intelligence)

คู่มือการใช้งานระบบติดตามโครงการออนไลน์ (OPT)

ลำดับ SDคู่มือการใช้งานวันที่ปรับปรุง
SD 15 - 23คู่มือการใช้งานระบบติดตามโครงการออนไลน์ (OPT) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป