อบรมการใช้งานระบบบริหารทรัพยากร (ERP) วันที 22-23 กันยายน 2563

  1. คู่มือสำหรับการอบรมการใช้งานระบบบริหารทรัพยากร (ERP) วันที 22-23 กันยายน 2563 : ดาวน์โหลด
  2. คู่มือการติดตั้งระบบบริหารทรัพยากร (ERP) : ดาวน์โหลด
  3. คู่มือการติดตั้งโปรแกรม TeamViewer : ดาวน์โหลด
  4. คู่มือการติดตั้งโปรแกรม ZOOM บนเครื่องคอมพิวเตอร์ : ดาวน์โหลด
  5. ประเมินความพึงพอใจการอบรม
  6. Username และ Password สำหรับใช้อบรม : ดาวน์โหลด

กำหนดการ
อบรมการใช้งานระบบบริหารทรัพยากร (ERP)
วันอังคารที่ 22 – 23 กันยายน 2563 เวลา 09.00-16.30 น.
โดย บริษัท เอ็ม ซี อาร์ คอนซัลติ้ง จำกัด

เวลา
หัวข้อการอบรม
วิทยากร
เวลา 09.00-09.30 น.การติดตั้งระบบจัดซื้อ – จัดจ้าง (ระบบพัสดุ) และการตั้งค่าระบบบริษัท เอ็ม ซี อาร์ คอนซัลติ้ง จำกัด
เวลา 09.30-10.00 น.การตรวจสอบงบประมาณผ่านระบบจัดซื้อ – จัดจ้าง (ระบบพัสดุ)บริษัท เอ็ม ซี อาร์ คอนซัลติ้ง จำกัด
เวลา 10.00-11.00 น.การสร้างใบขอซื้อผ่านระบบจัดซื้อ – จัดจ้าง (ระบบพัสดุ)บริษัท เอ็ม ซี อาร์ คอนซัลติ้ง จำกัด
เวลา 11.00-11.30 น.การแก้ไขข้อมูลใบขอซื้อผ่านระบบจัดซื้อ – จัดจ้าง (ระบบพัสดุ)บริษัท เอ็ม ซี อาร์ คอนซัลติ้ง จำกัด
เวลา 11.30-12.00 น.การออกรายงานผ่านระบบจัดซื้อ – จัดจ้าง (ระบบพัสดุ)บริษัท เอ็ม ซี อาร์ คอนซัลติ้ง จำกัด
เวลา 12.00-13.00 น.พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 13.00-14.00 น.การรับสินค้าผ่านระบบจัดซื้อ – จัดจ้าง (ระบบพัสดุ)บริษัท เอ็ม ซี อาร์ คอนซัลติ้ง จำกัด
เวลา 14.00-15.00 น.การรับสินค้าผ่านระบบจัดซื้อ – จัดจ้าง (ระบบพัสดุ)บริษัท เอ็ม ซี อาร์ คอนซัลติ้ง จำกัด
เวลา 15.00-16.30 น.สรุป อภิปรายและตอบข้อซักถามบริษัท เอ็ม ซี อาร์ คอนซัลติ้ง จำกัด

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Comments are Closed