e-Document สำหรับบุคลากรใหม่

ขั้นตอนการสมัครขอใช้บริการระบบ e-Document สำหรับบุคลากรใหม่
1. กองบริหารงานบุคคล นำข้อมูลบุคลากรเข้าสู่ระบบ

2.สมัครขอใช้บริการบัญชีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
2.1 ถ้าเป็นนักศึกษาเก่าของ มทร.อีสาน ให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่แผนกงานวิศวกรรมเครือข่ายเพื่อเปลี่ยนสถานะจาก Student เป็น Staff
2.2 ถ้าไม่เคยเป็นนักศึกษาที่ มทร.อีสาน มาก่อน ให้สมัครใหม่ที่ URL : https://www.rmuti.ac.th/network/services/regis

3. หลังจากได้บัญชีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตแล้ว สามารถสมัครใช้งาน ระบบ e-Document โดยเข้าไปที่หน้าแรกของระบบ URL : https://edoc.rmuti.ac.th/cloud/ เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครใช้งานแยกตามวิทยาเขต

4. กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน โดยในแบบฟอร์มจะให้กรอก ชื่อ email ของมหาวิทยาลัย ซึ่งก็คือบัญชีเดียวกันกับบัญชีผู้ใช้อินเตอร์เน็ต เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้ส่งกลับไปยังเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของแต่ละวิทยาเขต(ศูนย์กลางฯให้ส่งกลับที่ email mis@rmuti.ac.th)

5. เมื่อเจ้าหน้าที่ตอบรับการสมัครเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าใช้งานระบบ e-Document ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกันกับระบบบัญชีสมาชิกอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย