บริการระบบสารสนเทศ

แผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ให้บริการและสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยดังนี้

ระบบสารสนเทศอื่นๆของมหาวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองการทำงานในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

บุคลากร

นายธีรธรรม์ โรจนรุ่งสถิตย์

หัวหน้าแผนกระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

นายสายชล สารนอก

นักวิชาการศึกษา

นายทิวธวัช เมฆวิชัย

นักวิชาการศึกษา

นายมาโนช อุทรส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายจักรพงษ์ ทาวะรมย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ติดต่อเรา

แผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชั้น 4 อาคาร 12C  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

e-Mail :  mis@rmuti.ac.th

Tel.  : 044-233000 ต่อ 2887